Vedtekter for Hommelsgård veilag

 

Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 11.04.2024.

 

§ 1       Formål

Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget,

jf § 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig og brukelig stand. Veilaget skal blant annet sørge for vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veiene.

 

Veilaget skal også kreve inn kontingent og eventuelle avgifter til dekning av veilagets utgifter.

 

§ 2       Veier omfattet av veilaget

Veilaget omfatter følgende veistrekning(er)

 • Hommelsgårdveien
 • Bjormyrveien

Når uttrykket ”veiene” brukes i disse vedtektene, menes veistrekningene som er nevnt i første ledd.

 

§ 3       Medlemskap

Alle som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst via veiene, er medlemmer av veilaget. Hver boenhet/husstand anses som ett medlem.

 

Per [     ] 2001 er følgende medlemmer i veilaget:

 

Medl nr Navn/adresse/telefon Gnr/bnr
1 Lars Kristian Solheim 46/41
2 Nathalie Fredriksen 46/24
3 Rune Hommelsgård 46/1
4 Joakim Sparsås Tingvold 46/20
 5 Sigurd Strøme 46/9

Medlems skapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne.

 

Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsellen sokner til veien, har denne rett og plikt til å bli med i veilaget.

 

Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som veilaget er interessert i å ha som medlemmer. Søknad sendes veilagets styre. Nytt medlem etter dette ledd må godkjennes av veilagets årsmøte.

 

 

§ 4   Regnskaps- og arbeidsår

Regnskaps- og arbeidsåret i veilaget følger kalenderåret.

 

§ 5   Ordinært årsmøte

Årsmøtet er veilagets overordnede organ.

 

Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. mars hvert år. Bare medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmene kan være representert ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Årsmøtet er vedtaktsdyktig når mer enn 50 % av medlemmene er til stede. Årsmøtet skal treffe beslutning i følgende saker:

 • Velge ordstyrer
 • Behandle revidert regnskap, og budsjettforslag
 • Behandle arbeidsplan
 • Fastsette kontingentens størrelse samt eventuelle andre avgifter
 • Behandle innkomne saker
 • Velge styreleder.
 • Velge styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av styrelederen og to av medlemmene.

 

§ 6   Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for mer enn 1/3 av medlemmene, krever det.

Unntatt kravet til hvilke saker som skal behandles, gjelder reglene om ordinært årsmøte tilsvarende så langt de passer.

 

§ 7   Avstemming

For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall av de fremmøtte. Hvert medlem har én stemme. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Avstemming skal skje skriftlig dersom en av de fremmøtte medlemmene krever det. Ved skriftlige valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

 

 

§ 8   Innkalling til årsmøte

Årsmøtet kalles inn av styret. Innkallingen skal være skriftlig og sendt til medlemmene senest to uker før årsmøtet. Sakslisten skal gå frem av innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen.

 

Forslag til saker som skal behandles i årsmøtet må være kommet frem til styret senest

 1. februar.

 

§ 9   Styret

Årsmøtet skal velge et styre for veilaget.

Styreformann: Joakim

Styremedlemmer: John Rune og Lars Kristian

 

§ 10  Styrets sammensetning

Styret skal ha tre medlemmer og én vararepresentant. Årsmøtet velger styreleder. Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.

Styreleder står til valg hvert år. De øvrige styremedlemmene blir valgt for to år av gangen. Etter første året er ett av styremedlemmene på valg. Dersom ikke ett av styremedlemmene stiller på valg frivillig, treffes avgjørelse ved loddtrekning.

§ 11     Styrets oppgaver

Etter retningslinjer gitt av årsmøtet skal styret:

 • Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte
 • Sørge for ordnet regnskap og revisjon
 • Utarbeide forslag til budsjett for veilaget
 • Utarbeide forslag til arbeidsplan for veilaget
 • Lede driften av veiene, herunder sette bort arbeid, føre tilsyn med arbeid mv. i overensstemmelse med vedtektene, vedtak på årsmøte og godkjent budsjett og arbeidsplan
 • Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veiene
 • Gjøre mindre innkjøp av utstyr eller verktøy som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver
 • Hindre ufornuftig bruk av veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, for eksempel under teleløsning og regnperioder
 • Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger om bruk av veien
 • Kreve innbetaling av kontingent og eventuelle avgifter
 • Sette i verk misligholdssanksjoner etter vedtektene 18
 • Tvangsinndrive krav i medhold av veiloven 59 dersom dette er i veilagets interesse
 • Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret

 

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av minst to av styrets medlemmer. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i veilaget.

 

§ 12  Avstemming

Styret er vedtaksdyktig når minst to av styrets medlemmer er til stede.

 

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Når bare to av styrets

medlemmer er til stede treffes beslutning bare ved enstemmighet. Ved økonomiske beslutninger må kasserer være til stede.

 

§ 13  Styrelederens kompetanse

Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal informere resten av styret om slike avgjørelser i første styremøte.

Årsmøtet kan gi styrelederen fullmakt til å treffe avgjørelser eller til å binde veilaget overfor tredjemenn.

 

§ 14  Kontingent

Hvert medlem er pliktig å betale kontingent til veilagets konto nr [                ] hvert år, senest innen 1. juni.

 

Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøte. Kontingentens størrelse fastsettes på bakgrunn av påløpte og fremtidige utgifter veilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold, utbedringer el.l. og til administrasjon av veilaget.

Størrelsen på kontingenten blir regnet ut etter fordelingsnøkkel basert på antall meter til hver husstand.

 

Medlemmer som kun har fritidsbolig betaler 75 % av kontingenten til samme konto innen samme frist.

 

Medlemmer som ikke bruker veiene eller som av andre grunner ikke har grunn til å betale full kontingent til veilaget, kan søke styret om reduksjon eller fritak fra betalingsplikten. Søknad behandles og avgjøres av styret. Reduksjon og fritak kan maksimalt gis for to år av gangen. Dersom det er saklig grunn til det, for eksempel at medlemmet har tatt i bruk veien, kan styret oppheve reduksjonen eller fritaket før dispensasjonsperioden er utløpt.

 

§ 15  Særavgift for ekstraordinær bruk av veiene

Dersom et medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene eller i strid med pålegg fra årsmøte eller fra styre, kan styret gi dispensasjon til slikt bruk mot en særlig avgift.

Ved tømmertransport kan det tas et vederlag pr m3 tømmer som blir frakter på maks 3 kroner, hvis denne transporten forringer veiene.

 

§ 16  Dugnadsplikt

Medlemmene er pliktig å delta på dugnader som styret innkaller til. Slik innkalling må være sendt til medlemmene senest to uker før dugnaden skal skje.

Medlemmer som ikke møter opp på dugnad og som ikke har fått fraværet godkjent av styret på forhånd, plikter å betale kr 250,- til veilaget.

 

 

§ 17  Bruk av veiene

Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter.

 

§ 18  Sanksjoner ved medlemmers mislighold

For det tilfelle at noen av veilagets medlemmer misligholder lagets vedtekter eller pålegg fra årsmøtet eller styre, for eksempel ved ikke å betale kontingent, kan styret iverksette misligholdssanksjoner.

Styret kan blant annet nekte medlemmet bruk av veiene og/eller gi medlemmet bot.

 

§ 19  Ansvar for skader på veiene

Medlemmer og andre som bruke veiene og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter pålegg fra årsmøtet eller styret, er personlig ansvarlige for skader de slik påfører veiene.

Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen rimelig tid eller innen en frist som er gitt av styret, kan styret sørge for utført utbedring for medlemmets/brukerens regning.

 

§ 20  Veiavgift for tredjemenns bruk av veiene

Andre enn veilagets medlemmer kan pålegges en avgift for bruk av veiene. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å opprette og gjennomføre en slik ordning. Samtykke fra kommunen må innhentes, jf veiloven § 56.

 

§ 21  Utmelding

Det er ikke adgang til å melde seg ut av veilaget.

 

§ 22  Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre disse vedtektene ved 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

§ 23  Forholdet til veiloven

Veiloven av 21. juni 1963 nr 23 supplerer og utfyller disse vedtektene. Ved eventuell motstrid går vedtektene foran veiloven.

 

§ 24     Forholdet til Velets tidligere forvaltning av veiene

Veilaget overtar etter sin stiftelse alle de oppgaver, rettigheter og plikter som

….tidligere veikomité…. har hatt i tilknytning til forvaltningen av veiene.